Happy 2nd Birthday, Ringy! #mommylovesyou #ringoisastarr #hbd #happybirthday #birthday #terribletwos #dogsofinstagram #dog #dogstagram #mykidshavepaws #mykidshavefur #yoranian #porkie #doggo #woof #woofwoof #birthdayboy #mrbill #ohno @imapeacebby imapeacebby Amanda Joy